วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ข้าพเจ้า นางอุราลักษณ์ พระเดโช เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อําเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา